Artikel 1 - lidmaatschap

1. Het lidmaatschap wordt aangegaan:
- voor de periode van tenminste het lopende verenigingsjaar;
- door aanmelding (bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail) bij de secretaris van de vereniging. 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
2. Een nieuw lid ontvangt een exemplaar van het huishoudelijk reglement en het baanreglement.
3. De contributie wordt op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
De vastgestelde contributie, welke als bijlage bij dit huishoudelijk reglement is gevoegd, dient jaarlijks te worden voldaan via de penningmeester.
4. Binnen de vereniging worden de volgende leden onderscheiden:
- senioren: personen die in het lopende verenigingsjaar 18 jaar worden of ouder zijn;
- junioren: personen die in het lopende verenigingsjaar 12, 13, 14, 15,16 of 17 jaar worden;
- aspiranten: personen die in het hele lopende verenigingsjaar jonger dan 12 jaar zijn.
5. De leden zijn verplicht zich te richten naar de aanwijzingen die worden gegeven door het bestuur, of andere personen door het bestuur daartoe aangewezen en zich te conformeren aan de bepalingen en regels genomen in dit reglement, het baanreglement en de statuten.
6. Een lid kan op voordracht van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering met tenminste de helft van de stemmen tot erelid worden benoemd.
7. Opzegging van het lidmaatschap door het lid moet gebeuren bij de ledenadministratie via ledenadministratie@slagvast.nl met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Dit betekent voor 1 december.

Huishoudelijk Reglement Overzicht