Artikel 2 - ledenvergaderingen

1. Tot de ledenvergaderingen hebben zowel de leden als de ereleden toegang. Verder kunnen personen die geen lid zijn maar om een andere reden bij de vergadering gewenst zijn daartoe door het bestuur worden uitgenodigd of hiervoor van het bestuur toestemming krijgen. 
2. Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden in ieder geval de volgende onderwerpen op de agenda geplaatst:
- notulen vorige vergadering;
- jaarverslag van de secretaris;
- jaarverslag van de penningmeester, en de rekening en de verantwoording betreffende het financieel beheer over het afgelopen verenigingsjaar;
- verslag van de kascontrolecommissie;
- verkiezing van bestuursleden;
- benoeming leden (lid) kascontrolecommissie;
- rondvraag.
3. Ieder lid heeft het recht voorstellen bij het bestuur in te dienen, waarvan hij de behandeling kan verlangen op één van de vergaderingen als genoemd in artikel 18 van de statuten.
4. De werkzaamheden van de kascontrolecommissie bestaan uit het controleren van en rapporteren over het financiële beleid en beheer van de vereniging.
5. Op de Algemene Ledenvergadering brengt de kascontrolecommissie verslag uit van haar bevindingen betreffende de door haar uitgevoerde controle.

Huishoudelijk Reglement Overzicht