Artikel 4 - stemmingen

1. Indien bij een stemming over personen de meerderheid niet is verkregen, vindt een herstemming plaats tussen twee kandidaten.
2. Indien bij de herstemming de vereiste meerderheid weer niet is verkregen, beslist het lot.
3. In het geval van een schriftelijke stemming benoemt de voorzitter voor iedere stemming twee leden als stemopnemers. Zij hebben tot taak de stembriefjes uit te delen en weer in te nemen en de stemmen vervolgens te tellen. De stemopnemers beslissen over de geldigheid van de uitgebrachte stemmen na overleg met de voorzitter.
Niet geldig zijn de stembiljetten die:
- namen of onderwerpen vermelden die niet (ver)kiesbaar zijn;
- onleesbaar zijn.

Huishoudelijk Reglement Overzicht