Artikel 5 - bestuur

1. Het bestuur bestaat bij voorkeur uit tenminste 5 leden, waaronder de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. 
2. De voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. 
3. Het bestuur spreekt onderling af wie de functie van vice-voorzitter op zich neemt. Dit wordt vastgelegd in de notulen. 
4. Het bestuur wordt gekozen op de volgende wijze:
tijdens de Algemene Ledenvergadering treedt een deel van de bestuursleden af, volgens een opgemaakt rooster en op zodanige wijze dat in drie achtereenvolgende jaren alle bestuursleden aan de beurt gekomen zijn voor aftreding.
5. Het rooster van aftreding luidt als volgt:
- gerekend vanaf 1 april 2007 en daarna steeds drie jaren later treedt af de voorzitter;
- gerekend vanaf 1 april 2008 en daarna steeds drie jaren later treedt af de penningmeester;
- gerekend vanaf 1 april 2009 en daarna steeds drie jaren later treden af de secretaris, de vice-voorzitter en de overige bestuursleden.
6. Een kandidaat voor een bestuursfunctie kan ofwel worden voorgedragen door het bestuur ofwel schriftelijk worden aangemeld bij het bestuur minimaal veertien dagen voor de Algemene Ledenvergadering.
7. Iedere verkiesbare of herkiesbare bestuurder wordt voorgedragen op de Algemene Ledenvergadering. Over de voorzitter wordt gestemd in zijn functie. Voor de overige bestuursleden komt alleen al dan niet toetreding tot het bestuur cq voortzetting van de bestuursfunctie (in zijn algemeenheid) ter sprake. De secretaris, vice-voorzitter en de penningmeester worden door het bestuur uit hun midden gekozen.
8. De voorzitter leidt de vergaderingen. Tevens vertegenwoordigt hij de vereniging bij officiële gelegenheden.
9. De secretaris verzorgt de administratie en de ledenadministratie van de vereniging - met uitzondering van de financiële administratie – en hij/zij archiveert de correspondentie.
Van alle uitgaande correspondentie en andere belangrijke (bijvoorbeeld getekende) documenten wordt door de secretaris een afschrift bewaard. Van de vergaderingen als genoemd in artikel 18 van de statuten verzorgt hij de notulering, die samen met een door hem op te maken verslag over het afgelopen verenigingsjaar, op de jaarlijkse ledenvergadering wordt bekend gemaakt. Van de vergaderingen van het bestuur verzorgt hij eveneens de notulering.
10. De penningmeester is belast met het financiële beheer en de financiële administratie van de vereniging. Hij/zij is verplicht, indien hierom gevraagd wordt, aan het bestuur ieder kwartaal een financieel verslag over de vereniging uit te brengen.
11. De penningmeester kan zich met toestemming van het bestuur in de uitoefening van zijn functie doen bijstaan door commissies uit de vereniging als genoemd in artikel 3 lid 1 van dit reglement. 
12. De penningmeester is zelfstandig bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot € 1.000,--. Voor verplichtingen van € 1.000,-- tot € 15.000,-- moeten minimaal twee bestuursleden voor akkoord tekenen. 
13. Voor overboekingen van de spaarrekening naar één van de twee betaalrekeningen en voor betalingen groter dan € 2.500,-- is een tweede digitale handtekening verplicht. Hiervoor moet een persoon naast de penningmeester zijn aangesteld die deze tweede digitale handtekening kan verzorgen. Deze persoon vervult tevens de rol van het 4-ogen principe ten behoeve van het financieel beheer. Dit kan niet de bankpashouder van het clubhuis zijn.
14. De betaalrekeningen moeten wekelijks automatisch worden afgeroomd. Hierbij is de grens voor de algemene betaalrekening € 5.000,-- en voor de clubhuisrekening € 3.000,--. Het bestuur is bevoegd om deze bedragen uit het oogpunt van werkbaarheid zo nodig aan te passen.
15. De penningmeester en de clubhuis bankpashouder zijn bevoegd tot het zelfstandig verrichten van betalingen tot het bedrag van € 2.500,--.
16. Het maximaal wekelijks per pinautomaat te betalen bedrag is beperkt tot € 2.500,--.
17. De taken van de overige bestuursleden als genoemd in lid 1 van dit artikel worden door het bestuur in onderling overleg vastgesteld.
18. Het bestuur verplicht zich tot zorgvuldig handelen volgens de bepalingen genoemd in de statuten en de reglementen van de vereniging. 
19. Wanneer tussentijds een van de bestuursleden mocht overlijden of zijn functie moet neerleggen, zal deze door een van de overige bestuursleden worden waargenomen, tot in de vacature is voorzien. 
20. De persoon die de tussentijds opengevallen bestuursplaats gaat bezetten, treedt af op het tijdstip waarop zijn/haar voorganger had moeten aftreden.

Huishoudelijk Reglement Overzicht