Artikel 8 – wijziging van het huishoudelijk reglement

1. In het huishoudelijk reglement van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht, dan door een besluit van één van de ledenvergaderingen als genoemd in artikel 18 van de statuten, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar een wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproep van een zodanige vergadering bedraagt tenminste zeven dagen.
2. Zij die de oproep tot één van de vergaderingen als genoemd in het vorige lid ter behandeling van een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement hebben gedaan moeten tenminste zeven dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle leden doen toekomen.
3. Het bepaalde in de vorige leden is niet van toepassing indien in de vergaderingen als genoemd in artikel 10 van de statuten, alle leden aanwezig zijn en het besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement met algemene stemmen wordt aangenomen.
4. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Huishoudelijk Reglement Overzicht