Artikel 9 - ontbinding

1. Na ontbinding van de vereniging zullen niet eerder dan na een jaar en niet later dan na twee jaren, de bezittingen van de vereniging aan de meest biedende worden verkocht. Na aftrek van de op de vereniging drukkende schulden en lasten en de gemaakte kosten zullen de overblijvende gelden worden gestort op een bankrekening van het bestuur, ten gunste van een in de toekomst weer op te richten sportvereniging.
2. In de tussentijdse periode als genoemd in het vorige lid, zal het tijdens de ontbinding bestaande bestuur van de vereniging, de eigendommen van de vereniging onder haar beheer houden.

Huishoudelijk Reglement Overzicht