Artikel 10 - slotbepalingen

Dit reglement treedt in werking na de goedkeuring en vaststelling daarvan door de Algemene Ledenvergadering en waarop alle op dat tijdstip bestaande reglementen vervallen.

Huishoudelijk Reglement Overzicht