Donateurs

Artikel 13.

1.     De vereniging kent naast leden ook donateurs.

2.     Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegestaan en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.

3.     Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welk hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.

4.     De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd.

5.     Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Statuten overzicht