Naam en Zetel

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam ‘SPORTVERENIGING SLAGVAST KAMPERLAND’. Zij is gevestigd te Kamperland, gemeente Noord-Beveland, Nieuwstraat 65 d.

Duur

Artikel 2.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd te rekenen van de dag van oprichting, vierentwintig februari negentienhonderd achtenzeventig

Doel en Middelen.

Artikel 3.

Het doel van de vereniging is de lichamelijke ontwikkeling in het algemeen en de beoefening van tennis in het bijzonder.

Artikel 4.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

1.     Lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (K.N.L.T.B.)

2.     Deel te nemen aan de door de hierboven genoemde bond georganiseerde of goedgekeurde competitiewedstrijden

3.     Wedstrijden te houden

4.     Alle andere wettige middelen die haar ten dienst staan.

Verenigingsjaar

Artikel 5.

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.

Lidmaatschap

Artikel 6.

1.     De vereniging kent:                                                                                                 

a.     leden;

b.     ereleden.

2.     Leden zijn zij die actief aan de in artikel 3 genoemde activiteiten deelnemen, dan wel contributie betalen.

3.     Ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Hun benoeming wordt geregeld via het huishoudelijk reglement.

Artikel 7.

1.     Nieuwe leden melden zich aan bij het bestuur en worden gepubliceerd in de Nieuwsbrief.

2.     Bij opneming als lid van de vereniging is men verplicht de jaarlijkse contributie te voldoen.

3.     Indien minimaal tien leden schriftelijk bezwaar maken tegen de opneming van een lid dient daar in de eerst komende Algemene Ledenvergadering over gestemd te worden.

Artikel 8.

1.     De leden zijn verplicht;

a.     De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de Algemene Ledenvergadering of een ander orgaan van de vereniging, na te leven;

b.     De statuten en reglementen van de in artikel 4 lid 1 genoemde bond, de besluiten van een van haar organen, alsmede de van toepassing zijnde spelregels na te leven;

c.     De belangen van de vereniging en van genoemde bond in het algemeen niet te schaden;

d.     De overige verplichtingen, welke de vereniging of de genoemde bond in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging of genoemde bond voortvloeien te aanvaarden en na te leven.

2.     Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 9.

1.     De leden zijn onderworpen aan de strafbepalingen, en wel:

a.     in het algemeen door het zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad;

b.     door het zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de spelregels, alsmede met de statuten, reglementen en/ of besluiten van de in artikel 4 lid 1 genoemde bond of waardoor de belangen van genoemde bond in het algemeen worden geschaad.

2.     Het bestuur is bevoegd om, in geval van overtredingen als bedoeld in het eeste lid, de volgende straffen op te leggen:

a.     berisping;

b.     schorsing.

3.     Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van een jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd.

Artikel 10.

1.     Het lidmaatschap van een lid van de vereniging eindigt door:

a.     overlijden;

b.     opzegging door het lid aan het bestuur;

c.     ontzetting.

2.     Gronden voor ontzetting uit de vereniging zijn:

a.     nalatigheid in het voldoen van de aan het lid door de vereniging opgelegde financiële verplichtingen;

b.     handelen in strijd met de statuten, huishoudelijk reglement en/of andere door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde reglementen of regelingen;

c.     het bij voortduring schaden van de belangen van de vereniging.

3.     De ontzetting wordt door het bestuur uitgesproken.

4.     Een lid van het lidmaatschap ontzet op de gronden als genoemd in lid 2 van dit artikel, wordt van deze ontzetting door het bestuur bij aangetekend schrijven mededeling gedaan.

5.     Het lid bedoeld in het voorgaande lid, kan tegen zijn ontzetting binnen een maand na ontvangst van het desbetreffende schrijven schriftelijk bezwaar indienen bij het bestuur.

6.     Het bestuur brengt de inhoud van het bezwaarschrift ter kennis van de Algemene Ledenvergadering, welke vergadering op het bezwaarschrift bij schriftelijke stemming een definitieve beslissing neemt. Tot het tijdstip waarop het definitieve besluit van de Ledenvergadering is genomen, blijft het lid van het lidmaatschap ontzet.

7.     Een financiële schuld wordt door ontzetting niet teniet gedaan.

Geldmiddelen en Goederen.

Artikel 11.

1.     De geldmiddelen  van de vereniging worden op wettige wijze verkregen uit contributies, donaties, giften, bijdragen, subsidies, leningen, legaten en andere haar rechtmatig toekomende baten.

2.     Het contributiebedrag wordt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

3.     De bezittingen van de vereniging kunnen door het bestuur aan de leden in bruikleen worden afgegeven. Het bestuur kan voorwaarden stellen waaronder de ingebruikgeving plaatsvindt.

4.     Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie voor het lopende verenigingsjaar geheel verschuldigd.

Artikel 12.

Het bestuur is bevoegd om aan leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen, de noodzakelijk gemaakte kosten te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen normen en voorwaarden.

Donateurs

Artikel 13.

1.     De vereniging kent naast leden ook donateurs.

2.     Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegestaan en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.

3.     Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welk hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.

4.     De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd.

5.     Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Bestuur

Artikel 14.

1.     Het bestuur van de vereniging is bij voorkeur samengesteld uit minimaal vijf personen te weten de voorzitter, de secretaris en de penningmeester alsmede een afgevaardigde uit de technische commissie  en uit de clubhuiscommissie. Voor verkiezing van de bestuursleden wordt verwezen naar artikel 5 van het huishoudelijk reglement. De voorzitter wordt door de Algemene Ledenvergadering gekozen. De functies van de overige bestuursleden worden onderling in het bestuur geregeld. De voorzitter van het bestuur is tevens voorzitter van de Algemene Ledenvergadering.

2.     Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn, indien zij dat kenbaar maken terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

3.     De Algemene Ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van de termijn.

4.     Het eindigen van het lidmaatschap als genoemd in artikel 10 lid 2 is tevens het beëindigen van een bestuursfunctie.

Artikel 15.

Bestuursvergaderingen worden zo dikwijls gehouden als de voorzitter en twee bestuursleden dit nodig achten. Besluiten door een bestuursvergadering genomen zijn bindend. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon, notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden vastgesteld.

Artikel 16.

1.     Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één moet zijn de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.

2.     Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zicht tot zekerheid voor een schuld van derden verbindt.

3.     Het bestuur heeft eveneens goedkeuring nodig van de Algemene Ledenvergadering voor het besluiten tot:

a.     het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000) te boven gaan;

b.     het huren of op andere wijze in gebruik of genot krijgen van onroerende goederen;

c.     het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

d.     het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het terleen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

e.     het aangaan van dadingen;

f.      het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;

g.     het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

Artikel 17.

Het bestuur brengt, behoudens verlening door de Algemene Ledenvergadering, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op een Algemene Ledenvergadering zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beheer. De Algemene Ledenvergadering kiest jaarlijks een kascontrolecommissie bestaande uit tenminste twee leden en een plaatsvervangend lid, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend slechts eenmaal herkiesbaar. Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

Algemene Ledenvergadering

Artikel 18.

Ledenvergaderingen worden zo dikwijls belegd als het bestuur dit nodig acht doch minstens eenmaal per jaar, terwijl het bestuur verplicht is een ledenvergadering te houden, indien minstens een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen dat verlangt, binnen een termijn van vier weken. Indien aan het verzoek binnen de gestelde termijn niet is voldaan, kunnen de verzoekers zelf tot het bijeenroepen overgaan.

Stemmingen.

Artikel 19.

1.     Seniorleden zijn bevoegd aan stemmingen deel te nemen. Ieder lid kan slechts één stem uitbrengen. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

2.     Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl stemmingen over zaken mondeling plaatsvinden, tenzij tenminste tien leden schriftelijke stemming voorstellen.

3.     Waar niet anders is vermeld worden besluiten genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel beschouwd te zijn verworpen.

4.     Blanco stemmen worden als niet geldig beschouwd.

Huishoudelijk reglement

Artikel 20.

1.     Een daartoe uitdrukkelijk uitgeschreven ledenvergadering stelt vast en/of wijzigt op voordracht van het bestuur of tenminste tien leden, het huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement regelt de in de statuten aangegeven zaken, alsmede hetgeen naar oordeel van het bestuur daarvoor in aanmerking komt.

2.     Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten.

3.     Bijzondere reglementen die door de Algemene Ledenvergaderingen worden vastgesteld, worden geacht deel uit te maken van het huishoudelijk reglement.

Wijziging van de statuten en ontbinding van de vereniging

Artikel 21.

Een voorstel tot statutenwijziging dient in behandeling genomen te worden, als het uitgaat van het bestuur of op schriftelijk verzoek van minstens een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen. De statuten kunnen alleen worden gewijzigd of  aangevuld in een ledenvergadering waar twee derde van alle leden aanwezig is en dan alleen met twee derde van de uitgebrachte stemmen. Indien in de ledenvergadering waarin de wijziging aan de orde zou komen het vereiste aantal leden niet aanwezig is, moet binnen drie weken een tweede vergadering worden bijeengeroepen, welke in ieder geval over de wijziging kan beslissen, doch alleen met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 22.

Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten op dezelfde manier als in artikel 21 beschreven betreffende wijziging van deze statuten. De tot de opheffing besluitende Algemene Ledenvergadering beslist tevens over de bestemming van de overblijvende bezittingen, met dien verstande dat deze niet tot eigen baten kunnen worden aangewend.

Artikel 23.

Indien tot ontbinding van de vereniging is besloten, zijn de laatstelijk fungerende bestuursleden belast met de vereffening van de vereniging, tenzij op de vergadering als gemeld, in het voorgaande artikel, andere vereffenaars worden aangewezen.

Slotbepalingen

Artikel 24.

In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur.