Artikel 1 - lidmaatschap

1. Het lidmaatschap wordt aangegaan:
- voor de periode van tenminste het lopende verenigingsjaar;
- door aanmelding (bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail) bij de secretaris van de vereniging. 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
2. Een nieuw lid ontvangt een exemplaar van het huishoudelijk reglement en het baanreglement.
3. De contributie wordt op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
De vastgestelde contributie, welke als bijlage bij dit huishoudelijk reglement is gevoegd, dient jaarlijks te worden voldaan via de penningmeester.
4. Binnen de vereniging worden de volgende leden onderscheiden:
- senioren: personen die in het lopende verenigingsjaar 18 jaar worden of ouder zijn;
- junioren: personen die in het lopende verenigingsjaar 12, 13, 14, 15,16 of 17 jaar worden;
- aspiranten: personen die in het hele lopende verenigingsjaar jonger dan 12 jaar zijn.
5. De leden zijn verplicht zich te richten naar de aanwijzingen die worden gegeven door het bestuur, of andere personen door het bestuur daartoe aangewezen en zich te conformeren aan de bepalingen en regels genomen in dit reglement, het baanreglement en de statuten.
6. Een lid kan op voordracht van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering met tenminste de helft van de stemmen tot erelid worden benoemd.
7. Opzegging van het lidmaatschap door het lid moet gebeuren bij de ledenadministratie via ledenadministratie@slagvast.nl met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Dit betekent voor 1 december.

Artikel 2 - ledenvergaderingen

1. Tot de ledenvergaderingen hebben zowel de leden als de ereleden toegang. Verder kunnen personen die geen lid zijn maar om een andere reden bij de vergadering gewenst zijn daartoe door het bestuur worden uitgenodigd of hiervoor van het bestuur toestemming krijgen. 
2. Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden in ieder geval de volgende onderwerpen op de agenda geplaatst:
- notulen vorige vergadering;
- jaarverslag van de secretaris;
- jaarverslag van de penningmeester, en de rekening en de verantwoording betreffende het financieel beheer over het afgelopen verenigingsjaar;
- verslag van de kascontrolecommissie;
- verkiezing van bestuursleden;
- benoeming leden (lid) kascontrolecommissie;
- rondvraag.
3. Ieder lid heeft het recht voorstellen bij het bestuur in te dienen, waarvan hij de behandeling kan verlangen op één van de vergaderingen als genoemd in artikel 18 van de statuten.
4. De werkzaamheden van de kascontrolecommissie bestaan uit het controleren van en rapporteren over het financiële beleid en beheer van de vereniging.
5. Op de Algemene Ledenvergadering brengt de kascontrolecommissie verslag uit van haar bevindingen betreffende de door haar uitgevoerde controle.

Artikel 3 – commissies

1. Het bestuur is bevoegd vaste commissies en commissies ad hoc in te stellen en op te heffen en ook leden van deze commissies te benoemen en te ontslaan. 

Technische commissie
2. Door het bestuur wordt voor de duur van tenminste één jaar een technische commissie gekozen (hierna aangeduid als T.C.). Van de T.C. moet één persoon zitting hebben in het bestuur. Deze persoon treedt af volgens het rooster ingevolge artikel 5 sub.5.
3. De werkzaamheden van de T.C. zullen onder meer bestaan uit:
- het regelen en verzorgen van zowel de bondscompetitie als de clubcompetitie, toernooien en wedstrijden met de daarbij behorende prijzen;
- het initiëren en uitvoeren van activiteiten voor de jeugdleden;
- het maken van speelschema’s voor de ‘indoorperiode’;
- het mede toezien op de handhaving van het baanreglement.

Clubhuiscommissie
4. Door het bestuur wordt voor de duur van tenminste een jaar een clubhuiscommissie gekozen (hierna aangeduid als C.C.). Van de C.C. moet tenminste één persoon zitting hebben in het bestuur. Deze persoon treedt af volgens het rooster ingevolge artikel 5 sub.4.
5. De werkzaamheden van de C.C zullen onder meer bestaan uit:
- het instrueren van de clubhuisbeheerders/sters;
- het regelen en verzorgen van de clubhuisdiensten;
- het zorgdragen voor de inventaris van het clubhuis;
- het zorgdragen voor het regelen van de schoonmaak van het clubhuis, de toiletten en kleedkamers en de sporthal (deze laatste twee zaken in overleg met de indoorcommissie); 
- het voeren van een financiële administratie omtrent in-en verkoop van goederen voor het clubhuis, alsmede de uitvoering van de introduceregeling, de verkoop van ballen en de verhuur van banen.

Onderhoudscommissie
6. Door het bestuur wordt voor de duur van tenminste een jaar een onderhoudscommissie gekozen. Van de onderhoudscommissie is één persoon aanwezig (bij een deel) van de vergaderingen van het bestuur. 
7. De werkzaamheden van de onderhoudscommissie zullen onder meer bestaan uit:
- het reguliere onderhoud en de verzorging van de buitenbanen en de daarbij behorende materialen. De daadwerkelijke uitvoering wordt daarbij zoveel mogelijk in eigen beheer gedaan maar kan ook worden uitbesteed, een en ander in samenspraak met het bestuur;
- het reguliere en bijzondere onderhoud aan clubhuis, sporthal en bijgebouwen. De daadwerkelijke uitvoering wordt daarbij zoveel mogelijk in eigen beheer gedaan maar kan ook worden uitbesteed, een en ander in samenspraak met het bestuur;
- het informeren van het bestuur over de stand van zaken met betrekking tot de onderhoudssituatie van het gehele Slagvast complex;
- het in overleg met het bestuur opstellen van een planning voor het onderhoud.

Indoorcommissie
8. Door het bestuur wordt voor de duur van tenminste een jaar een indoorcommissie gekozen. De werkzaamheden van de indoorcommissie zullen onder meer bestaan uit: 
- het opstellen van het jaarlijkse gebruikschema van de sporthal;
- het fungeren als aanspreekpunt voor de diverse huurders van de sporthal;
- het informeren van het bestuur over de gebruikssituatie van de sporthal.

Artikel 4 - stemmingen

1. Indien bij een stemming over personen de meerderheid niet is verkregen, vindt een herstemming plaats tussen twee kandidaten.
2. Indien bij de herstemming de vereiste meerderheid weer niet is verkregen, beslist het lot.
3. In het geval van een schriftelijke stemming benoemt de voorzitter voor iedere stemming twee leden als stemopnemers. Zij hebben tot taak de stembriefjes uit te delen en weer in te nemen en de stemmen vervolgens te tellen. De stemopnemers beslissen over de geldigheid van de uitgebrachte stemmen na overleg met de voorzitter.
Niet geldig zijn de stembiljetten die:
- namen of onderwerpen vermelden die niet (ver)kiesbaar zijn;
- onleesbaar zijn.

Artikel 5 - bestuur

1. Het bestuur bestaat bij voorkeur uit tenminste 5 leden, waaronder de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. 
2. De voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. 
3. Het bestuur spreekt onderling af wie de functie van vice-voorzitter op zich neemt. Dit wordt vastgelegd in de notulen. 
4. Het bestuur wordt gekozen op de volgende wijze:
tijdens de Algemene Ledenvergadering treedt een deel van de bestuursleden af, volgens een opgemaakt rooster en op zodanige wijze dat in drie achtereenvolgende jaren alle bestuursleden aan de beurt gekomen zijn voor aftreding.
5. Het rooster van aftreding luidt als volgt:
- gerekend vanaf 1 april 2007 en daarna steeds drie jaren later treedt af de voorzitter;
- gerekend vanaf 1 april 2008 en daarna steeds drie jaren later treedt af de penningmeester;
- gerekend vanaf 1 april 2009 en daarna steeds drie jaren later treden af de secretaris, de vice-voorzitter en de overige bestuursleden.
6. Een kandidaat voor een bestuursfunctie kan ofwel worden voorgedragen door het bestuur ofwel schriftelijk worden aangemeld bij het bestuur minimaal veertien dagen voor de Algemene Ledenvergadering.
7. Iedere verkiesbare of herkiesbare bestuurder wordt voorgedragen op de Algemene Ledenvergadering. Over de voorzitter wordt gestemd in zijn functie. Voor de overige bestuursleden komt alleen al dan niet toetreding tot het bestuur cq voortzetting van de bestuursfunctie (in zijn algemeenheid) ter sprake. De secretaris, vice-voorzitter en de penningmeester worden door het bestuur uit hun midden gekozen.
8. De voorzitter leidt de vergaderingen. Tevens vertegenwoordigt hij de vereniging bij officiële gelegenheden.
9. De secretaris verzorgt de administratie en de ledenadministratie van de vereniging - met uitzondering van de financiële administratie – en hij/zij archiveert de correspondentie.
Van alle uitgaande correspondentie en andere belangrijke (bijvoorbeeld getekende) documenten wordt door de secretaris een afschrift bewaard. Van de vergaderingen als genoemd in artikel 18 van de statuten verzorgt hij de notulering, die samen met een door hem op te maken verslag over het afgelopen verenigingsjaar, op de jaarlijkse ledenvergadering wordt bekend gemaakt. Van de vergaderingen van het bestuur verzorgt hij eveneens de notulering.
10. De penningmeester is belast met het financiële beheer en de financiële administratie van de vereniging. Hij/zij is verplicht, indien hierom gevraagd wordt, aan het bestuur ieder kwartaal een financieel verslag over de vereniging uit te brengen.
11. De penningmeester kan zich met toestemming van het bestuur in de uitoefening van zijn functie doen bijstaan door commissies uit de vereniging als genoemd in artikel 3 lid 1 van dit reglement. 
12. De penningmeester is zelfstandig bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot € 1.000,--. Voor verplichtingen van € 1.000,-- tot € 15.000,-- moeten minimaal twee bestuursleden voor akkoord tekenen. 
13. Voor overboekingen van de spaarrekening naar één van de twee betaalrekeningen en voor betalingen groter dan € 2.500,-- is een tweede digitale handtekening verplicht. Hiervoor moet een persoon naast de penningmeester zijn aangesteld die deze tweede digitale handtekening kan verzorgen. Deze persoon vervult tevens de rol van het 4-ogen principe ten behoeve van het financieel beheer. Dit kan niet de bankpashouder van het clubhuis zijn.
14. De betaalrekeningen moeten wekelijks automatisch worden afgeroomd. Hierbij is de grens voor de algemene betaalrekening € 5.000,-- en voor de clubhuisrekening € 3.000,--. Het bestuur is bevoegd om deze bedragen uit het oogpunt van werkbaarheid zo nodig aan te passen.
15. De penningmeester en de clubhuis bankpashouder zijn bevoegd tot het zelfstandig verrichten van betalingen tot het bedrag van € 2.500,--.
16. Het maximaal wekelijks per pinautomaat te betalen bedrag is beperkt tot € 2.500,--.
17. De taken van de overige bestuursleden als genoemd in lid 1 van dit artikel worden door het bestuur in onderling overleg vastgesteld.
18. Het bestuur verplicht zich tot zorgvuldig handelen volgens de bepalingen genoemd in de statuten en de reglementen van de vereniging. 
19. Wanneer tussentijds een van de bestuursleden mocht overlijden of zijn functie moet neerleggen, zal deze door een van de overige bestuursleden worden waargenomen, tot in de vacature is voorzien. 
20. De persoon die de tussentijds opengevallen bestuursplaats gaat bezetten, treedt af op het tijdstip waarop zijn/haar voorganger had moeten aftreden.

Artikel 6 - sporthal

1. Het gebruiksschema en de huurtarieven worden jaarlijks door de indoorcommissie (in samenspraak met de penningmeester) vastgesteld. Over de tarieven zijn basisafspraken gemaakt met de gemeente deze vormen het uitgangspunt bij de prijsbepalingen.
2. Aanvragen voor seizoengebruik moeten voor 1 juli schriftelijk worden ingediend bij de indoorcommissie van SV Slagvast.
3. De hal is in eerste instantie bestemd voor gebruik van de leden van SV Slagvast De noodzakelijke uren hiervoor dienen beschikbaar gesteld te worden.
4. Andere sportverenigingen, instellingen, organisaties en scholen uit de gemeente moeten in principe van de hal gebruik kunnen maken op die uren dat SV Slagvast de hal niet zelf in gebruik heeft. Hierbij zijn de door SV Slagvast opgestelde huurvoorwaarden van kracht. 
5. Huur van de indoor tennisbaan moet ook mogelijk zijn voor niet-leden zolang het schema van vaste gebruikers dit toelaat. 
6. Het gebruik van de hal voor sporttoernooien en (culturele) activiteiten (te organiseren door plaatselijke verenigingen) moet op bescheiden schaal mogelijk zijn indien passend binnen het vaste gebruikersschema en na uitdrukkelijke goedkeuring door het bestuur.
7. Het gebruik van de hal door personen of verenigingen van buiten de gemeente is ter overweging van het bestuur en slechts mogelijk indien voor de gewenste uren van de zijde van plaatselijke verenigingen geen belangstelling bestaat.
8. Het bestuur heeft het recht om af te wijken van het vaste gebruikersschema. Zij zal de betreffende gebruikers hierover tijdig informeren en in overleg met hen alternatieve uren aanbieden of financiële compensatie geven. 
9. De activiteiten in de sporthal moeten om uiterlijk 23.00 zijn beëindigd.
10. Elke overeenkomst, opzegging of wijziging wordt pas van kracht nadat de gebruiker daarvan een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 7 – introducéregeling en verhuur banen

1. Het introduceren door leden van niet-leden is toegestaan, onder de voorwaarden zoals gesteld in het baanreglement.
2. Verhuur aan leden en derden van één of meer buitenbanen geschiedt volgens de door het bestuur gemaakte bepalingen in het baanreglement. 
3. Voor de verhuur van de binnenbaan/hal gelden de huurvoorwaarden, tarieven en het gebruikersschema zoals opgesteld door SV Slagvast. 

Artikel 8 – wijziging van het huishoudelijk reglement

1. In het huishoudelijk reglement van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht, dan door een besluit van één van de ledenvergaderingen als genoemd in artikel 18 van de statuten, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar een wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproep van een zodanige vergadering bedraagt tenminste zeven dagen.
2. Zij die de oproep tot één van de vergaderingen als genoemd in het vorige lid ter behandeling van een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement hebben gedaan moeten tenminste zeven dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle leden doen toekomen.
3. Het bepaalde in de vorige leden is niet van toepassing indien in de vergaderingen als genoemd in artikel 10 van de statuten, alle leden aanwezig zijn en het besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement met algemene stemmen wordt aangenomen.
4. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 9 - ontbinding

1. Na ontbinding van de vereniging zullen niet eerder dan na een jaar en niet later dan na twee jaren, de bezittingen van de vereniging aan de meest biedende worden verkocht. Na aftrek van de op de vereniging drukkende schulden en lasten en de gemaakte kosten zullen de overblijvende gelden worden gestort op een bankrekening van het bestuur, ten gunste van een in de toekomst weer op te richten sportvereniging.
2. In de tussentijdse periode als genoemd in het vorige lid, zal het tijdens de ontbinding bestaande bestuur van de vereniging, de eigendommen van de vereniging onder haar beheer houden.

Artikel 10 - slotbepalingen

Dit reglement treedt in werking na de goedkeuring en vaststelling daarvan door de Algemene Ledenvergadering en waarop alle op dat tijdstip bestaande reglementen vervallen.