Stemmingen.

Artikel 19.

1.     Seniorleden zijn bevoegd aan stemmingen deel te nemen. Ieder lid kan slechts één stem uitbrengen. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

2.     Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl stemmingen over zaken mondeling plaatsvinden, tenzij tenminste tien leden schriftelijke stemming voorstellen.

3.     Waar niet anders is vermeld worden besluiten genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel beschouwd te zijn verworpen.

4.     Blanco stemmen worden als niet geldig beschouwd.

Statuten Overzicht