Artikel 6 - sporthal

1. Het gebruiksschema en de huurtarieven worden jaarlijks door de indoorcommissie (in samenspraak met de penningmeester) vastgesteld. Over de tarieven zijn basisafspraken gemaakt met de gemeente deze vormen het uitgangspunt bij de prijsbepalingen.
2. Aanvragen voor seizoengebruik moeten voor 1 juli schriftelijk worden ingediend bij de indoorcommissie van SV Slagvast.
3. De hal is in eerste instantie bestemd voor gebruik van de leden van SV Slagvast De noodzakelijke uren hiervoor dienen beschikbaar gesteld te worden.
4. Andere sportverenigingen, instellingen, organisaties en scholen uit de gemeente moeten in principe van de hal gebruik kunnen maken op die uren dat SV Slagvast de hal niet zelf in gebruik heeft. Hierbij zijn de door SV Slagvast opgestelde huurvoorwaarden van kracht. 
5. Huur van de indoor tennisbaan moet ook mogelijk zijn voor niet-leden zolang het schema van vaste gebruikers dit toelaat. 
6. Het gebruik van de hal voor sporttoernooien en (culturele) activiteiten (te organiseren door plaatselijke verenigingen) moet op bescheiden schaal mogelijk zijn indien passend binnen het vaste gebruikersschema en na uitdrukkelijke goedkeuring door het bestuur.
7. Het gebruik van de hal door personen of verenigingen van buiten de gemeente is ter overweging van het bestuur en slechts mogelijk indien voor de gewenste uren van de zijde van plaatselijke verenigingen geen belangstelling bestaat.
8. Het bestuur heeft het recht om af te wijken van het vaste gebruikersschema. Zij zal de betreffende gebruikers hierover tijdig informeren en in overleg met hen alternatieve uren aanbieden of financiële compensatie geven. 
9. De activiteiten in de sporthal moeten om uiterlijk 23.00 zijn beëindigd.
10. Elke overeenkomst, opzegging of wijziging wordt pas van kracht nadat de gebruiker daarvan een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen.

Huishoudelijk Reglement Overzicht